Schoonheidssalon It's Beauty
Huidverbetering en huidverzorging
 

Privacybeleid Schoonheids- en pedicuresalon It's Beauty

Schoonheids-&pedicuresalon It's Beauty is een bedrijf voor het uitvoeren van schoonheidsbehandelingen, huidverbeterende behandelingen en pedicure behandelingen. Daarbij gebruikt Ilona Visser privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. Ik vind het belangrijk dat er zorgvuldig omgegaan wordt met je persoonsgegevens. Deze gegevens worden dan ook door mij zorgvuldig verwerkt. Dit betekent onder andere dat ik:

  • vermeld voor welke doeleinden ik je persoonsgegevens verwerk
  • het verzamelen van persoonsgegevens beperk tot de gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de door mij geleverde diensten
  • alleen met jouw toestemming je gegevens verwerk wanneer er toestemming vereist is
  • jouw gegevens niet doorverkoop aan derden
  • jouw gegevens niet doorgeef aan derden; tenzij dit benodigd is voor het uitvoeren van mijn diensten of wanneer ik hiertoe wettelijk verplicht ben;
  • je de mogelijkheid geef om op aanvraag je persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen.

Contactgegevens:

Wanneer je nog vragen hebt over deze privacyverklaring dan kunt je contact met me opnemen;

Ilona Visser

Tel:0614161175

Mail:info@itsbeauty.nl  

Schoonheids- en pedicuresalon It's Beauty verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van diensten en/of omdat je deze zelf aan mij hebt verstrekt.

Persoonsgegevens die ik verwerk:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– 
Mailadres

-  Je gezondheid, zoals: diabeet, reuma, hartpatiënt maar ook of je bijvoorbeeld HIV besmet bent.

– Het noteren en opnemen van je huid-& voetklachten (op papier of digitaal) voor het goed kunnen uitvoeren van de behandeling en verzorging van je gezicht en voeten. Maar ook voor eventueel collegiaal overleg of doorverwijzing naar een huisarts of andere (medische) disciplines.– Het eventueel nemen van foto’s van je huid-& voetproblemen. Zo kunnen we samen zien of er vooruitgang in een behandeling zit. Dit materiaal kan ook gebruikt worden voor een eventueel collegiaal overleg of doorverwijzing naar andere medische instellingen. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Deze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@itsbeauty.nl dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Ik verwerk je persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij je af te leveren en te factureren

– Om afspraken in te kunnen plannen in de agenda

Geautomatiseerde besluitvorming

Ik neem niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verkoop je gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken die ik gebruik

Ik gebruik cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Ilona Visser en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van je heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen via info@itsbeauty.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik  reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Ik neem de bescherming van je gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met me op via info@itsbeauty.nl

Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 03-04-2018.


Met vriendelijke groet, Ilona Visser.

 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info